20
Th9

PHAN NGUYỄN QUÁ KHỨ VÀ HIỆN TẠI

Thay đổi về quy trình cách thức.
Thay đổi về nhân sự.
Thay đổi về quy mô doanh nghiệp.
Sự phát triển sẽ còn nhiều thay đổi tích cực hơn nữa,tuy nhiên sologan công ty Phan Nguyễn sẽ vẫn là định hướng lâu dài của doanh nghiệp.
Your Building/ We Make Better