29
Th8

Anh Cảnh

Về công tác chống thấm do công ty thực hiện trong thời gian qua, cá nhân mình đánh giá nhiệt tình, đúng tiến độ cam kết và chất lượng bước đầu đánh giá là đạt các yêu cầu trong hợp đồng đưa ra