24
Th7

Ngọc Anh Minh

Tư duy cầu tiến, chủ động hợp tác trong quá trình thi công, đảm bảo chất lượng tiến độ.